Stanovy klubu – Klub novofundlandský pes ČR – č. 1036
I.Základní ustanovení
 1. Klub Novofundlandský pes ČR (dále jen klub) je dobrovolná zájmová organizace sdružující chovatele, majitele a příznivce NF psů, a to bez jakýchkoliv rozdílů.
 2. Statutární zástupci klubu jsou předseda a klubový poradce chovu, přičemž jednají vždy společně.
 3. Sídlo  klubu je : KNFP ČR, Kostelní 43, 747 21 Kravaře.
 4. KNFP je právnická osoba.
II. Poslání klubu
 1. Svou činností přispívat ke zkvalitnění chovu čistokrevných NF psů. Tato činnost je usměrňována  Řádem na ochranu zvířat při chovu a Zápisním řádem (dále jen ŘO a ZŘ).
 2. Propagovat a napomáhat rozšiřování chovu čistokrevných NF psů.
 3. Poskytovat rady, informace a pomoc členům klubu, majitelům, chovatelům a zájemcům o plemeno NF pes.
 4. Zprostředkovávat vzájemnou pomoc a výměnu chovatelských a cvičitelských zkušeností.
 5. Organizovat chovatelské, cvičitelské a společenské akce.
 6. Umožňovat chov NF psů i nečlenům klubu při dodržení ŘO a ZŘ.
III.Členství v klubu
 1. Členem klubu může být každá osoba starší 15-ti let, přičemž  členství osob mladších 18-ti let je podmíněno písemným souhlasem zákonných zástupců.
 2. Členem klubu se může stát každý, kdo souhlasí s posláním a úkoly klubu.
 3. S přihláškou  obdrží zájemce o členství stanovy klubu, ŘO a ZŘ,  s nimiž je povinen se seznámit.
 4. Nový člen je povinen zaplatit členský příspěvek a zápisné.
 5. Členství v klubu vzniká na základě vyplněné přihlášky, schválení výborem a zaplacením členských příspěvků.
 6. Na základě návrhu může členská schůze udělit čestné členství.
 7. Za člena klubu – status rodinný příslušník – se považuje osoba, žijící ve společné domácnosti s členem klubu. Práva a povinnosti člena – rodinný příslušník  jsou stejná, jako člena klubu, s výjimkou všech písemně rozesílaných informačních materiálů.
 8. Pokud výbor zamítne přijetí člena, musí písemně doručit uchazeči do 30 dnů vyrozumění.
 9. V případě nesouhlasu se záporným rozhodnutím výboru má právo navrhovatel podat odvolání k revizní komisi NF klubu, zároveň se složením jistiny, na adresu klubu ve výši 500,- Kč. RK navrhne způsob dalšího projednání, případně rozhodnutí výboru klubu potvrdí. V tomto případě jistina propadá.
 10. Členem klubu nemůže být právnická či fyzická osoba, která byla disciplinárně trestána v rámci organizací sdružených v FCI nebo která vědomě porušuje předpisy FCI, pokud členská schůze nerozhodne jinak.
 11. Členem klubu nesmí být osoba, která je členem jiné chovatelské organizace, která není členem nebo partnerem FCI.
IV.Zánik členství
 1. Členství zaniká na základě písemného oznámení člena o zrušení členství.
 2. Členství zaniká nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu.
 3. Člen může být vyloučen z klubu za závažné porušení stanov nebo ŘO či ZŘ, nebo za závažné porušení povinností člena klubu. S vyloučením musí souhlasit nejméně 2/3 členů přítomných na ČS, která je usnášeníschopná.
 4. Vyloučit člena může členská schůze na základě písemného návrhu z řad členů klubu, po projednání výborem klubu. S vyloučením musí souhlasit nejméně 2/3 členů přítomných na ČS, která je usnášeníschopná.
 5. Zánikem členství zanikají i veškeré funkce v klubu.
V.Práva a povinnosti členů klubu
 1. Člen klubu má právo se podílet na řízení klubu, zejména je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat na ní, a být informován o záležitostech klubu na členské schůzi, pokud v těchto stanovách není stanoveno jinak. Vlastní práci je povinen přispívat k činnosti klubu ten člen, který přijme funkci orgánů klubu a z ní vyplývající odpovědnost.
 2. Člen klubu starší 18 let má právo volit a být volen do orgánů klubu a hlasovat na členské schůzi.
 3. Člen klubu má právo být zván a účastnit se všech akcí, pořádaných klubem, vznášet dotazy, podávat návrhy, náměty a stížnosti orgánům klubu.
 4. Člen klubu má právo získávat informace o činnosti klubu prostřednictvím tiskového periodika – Zpravodaje.
 5. Člen klubu je povinen dodržovat stanovy klubu, ŘO a ZŘ, nařízení, rozhodnutí a usnesení orgánů klubu, obecně závazné právní předpisy a normy, vztahující se ke kynologii.
 6. Člen klubu je povinen řádně a včas uhradit roční členské příspěvky. Nově přijatí členové hradí zápisné a roční členský příspěvek.
 7. Člen klubu je povinen neprodleně oznámit příslušnému členu výboru změny dat a údajů, potřebných pro řádné vedení dokumentace klubu, dále je povinen neprodleně hlásit poradci chovu veškeré změny, týkající se registrovaných chovných jedinců.
 8. Člen klubu je povinen dbát o dobré jméno klubu a vyvarovat se veškerého jednání nebo činnosti, které by jej poškodilo. Člen klubu neumožní chov na jedinci, který je ve vlastnictví, či držení osoby, která byla disciplinárně trestána v rámci organizací, sdružených v FCI.
 9. Člen má právo požívat všech výhod plynoucích ze členství v klubu.
VI.Členské příspěvky
 1. Členské příspěvky se platí vždy jednorázově.
 2. Výši příspěvků a zápisného schvaluje výroční členská schůze a je nutný souhlas nejméně 2/3 většiny přítomných členů na výroční členské schůzi, která je usnášeníschopná.
 3. Příspěvky musí být uhrazeny do konce roku, v němž byly schváleny.
 4. Důchodci, studující, učni, rodinní příslušníci, kteří jsou členy klubu, platí příspěvky ve výši 50 %.
 5. Čestní členové příspěvky neplatí.
 6. Nově přijatí členové platí příspěvky tak, jak stanoví výroční členská schůze.
VII.Řízení klubu
 1. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze.
 2. Mezi jednotlivými členskými schůzemi je činnost klubu řízena výborem klubu. Výbor vychází ze schváleného plánu činnosti a z úkolů uložených členskými schůzemi.
 3. Na členských schůzích je výbor povinen přednést zprávu o činnosti za období od poslední ČS. Na výroční ČS navíc zprávu o hospodaření a návrh plánu činnosti na příští rok. Předseda revizní komise je povinen přednést zprávu o hospodaření – revizní zprávu.
 4. V odůvodněných případech má výbor právo svolat mimořádnou ČS.
VIII.Výbor klubu
 1. Výbor klubu je tvořen předsedou, jednatelem, klubovým poradcem chovu, hospodářem a ostatními členy výboru.
 2. Počet členů výboru určí vždy řádná členská schůze předcházející volbám.
 3. Všechny funkce výboru jsou volené. Volební období je čtyřleté.
 4. Pro zajištění konkrétních úkolů a akcí má předseda klubu nebo klubový poradce chovu právo přizvat další pověřené osoby.
 5. V období mezi výborovými schůzemi rozhoduje předseda a klubový poradce chovu s následným schválením rozhodnutí na nejbližší výborové schůzi.
 6. Členové výboru jsou povinni:
  - zúčastňovat se výborových a členských schůzí a akcí pořádaných klubem (v rámci svých možností)
  - plnit úkoly vyplývající z členských a výborových schůzí.
  - projednat nejpozději do 30 dnů podané protesty a nejpozději do 15 dnů od projednání odpovědět navrhovateli.
 7. Do výboru klubu nesmí být voleni členové zastávající funkci v jiných organizacích stejného plemene.
 8. Výbor má právo udělovat tresty v souladu s kárným řádem ČMKU.
 9. Výbor klubu má právo vypsat doplňující nebo mimořádné volby.
IX.Volba výboru
 1. Členové výboru se volí na základě návrhů členů klubu, kandidatura je podmíněna předběžným souhlasem navrhovaného.
 2. Možnost vyjádřit se ke kandidátce mají všichni členové klubu.
 3. Volba výboru probíhá na ČS přímou tajnou volbou. Ke zvolení je potřeba nadpoloviční většiny hlasů členů přítomných na členské schůzi, která je usnášeníschopná.
 4. V případě, že člen výboru neplní uspokojivě své povinnosti, může být členskou schůzi odvolán. Návrh může podat kterýkoliv člen klubu. K odvolání je třeba souhlasu 2/3 přítomných na ČS, která je usnášeníschopná.
 5. Vzdát se funkce může člen výboru na členské schůzi nebo písemně k výboru klubu.
 6. Klubového poradce chovu nahradí výbor okamžitě dalším členem, kterého pověří výkonem této funkce do nejbližších voleb.
X.Revizní komise
 1. Revizní komise kontroluje, zda podané návrhy, připomínky a protesty byly projednány ve stanovených termínech.
 2. Člen revizní komise nesmí být členem výboru ani rodinným příslušníkem člena výboru.
 3. Revizní komise je tříčlenná. Skládá se z předsedy a dvou členů. Volební období RK je čtyřleté. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru.
 4. Předseda RK, případně jím pověřený člen RK má právo účastnit se jednání výboru s hlasem poradním.
 5. RK kontroluje hospodaření klubu a to nejméně 1x za kalendářní rok.
 6. RK navrhuje způsob nápravy zjištěných nedostatků, o kterých informuje výbor klubu, příp. ČS.
 7. Členem RK může být pouze člen klubu.
XI. Volba revizní komise
 1. Členové revizní komise (RK) se volí na základě návrhů členů klubu, kandidatura je podmíněna předběžným souhlasem navrhovaného.
 2. Možnost vyjádřit se ke kandidátce mají všichni členové klubu.
 3. Volba RK probíhá na ČS přímou tajnou volbou. Ke zvolení je potřeba nadpoloviční většiny hlasů členů přítomných na členské schůzi.
 4. V případě, že člen RK neplní uspokojivě své povinnosti, může být členskou schůzi odvolán. Návrh může podat kterýkoliv člen klubu. K odvolání je třeba souhlasu 2/3 přítomných na ČS.
 5. Vzdát se funkce může člen RK na členské schůzi nebo písemně k výboru klubu.
XII.Členská schůze
 1. Členská schůze je vrcholným orgánem klubu. Schází se nejméně dvakrát za rok.
 2. Řádnou členskou schůzi svolává výbor klubu prostřednictvím zpravodaje klubu či písemnou pozvánkou minimálně 15 dní předem uvedením programu jednání, doby a místa jejího konání.
 3. Mimořádnou členskou schůzi je povinen výbor svolat vždy, nesnese-li věc odklad, nebo požádá-li o to písemně RK či minimálně polovina členů klubu. Den a místo konání členské schůze musí být v takovém případě členům klubu oznámeno písemnou pozvánkou s uvedením návrhu programu do 15 dnů před konáním schůze.
 4. Členské schůze jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové klubu. Odborní konzultanti k otázkám právním, účetním apod. se mohou účastnit členské schůze na pozvání výboru nebo RK.
 5. Každý člen klubu má jeden hlas, který je nepřenosný.
 6. Členská schůze je usnášení schopná při přítomnosti 1/4 členů klubu. Usnesení ČS je platné po odsouhlasení nadpoloviční většinou přítomných členů.
 7. O průběhu jednání členské schůze se pořizuje zápis, který obsahuje datum a místo konání členské schůze, přijatá usnesení, výsledky hlasování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků členské schůze. Zápis je podepsán zapisovatelem a je následně zveřejněn v nejbližším vydání Zpravodaje následujícím po členské schůzi.
 8. Závěrem každé členské schůze je usnesení odhlasované nadpoloviční většinou přítomných. Toto je závazné pro všechny členy a ti jsou povinni se jím řídit.
XIII.Kárné řízení
 1. Je stanovena výborem klubu
 2. Ke každému případu je zřízena zvlášť a řídí se kárným řádem ČMKU.
 3. Pokud potrestaný člen klubu nesouhlasí s trestem, má právo se odvolat do 15 dnů od doručení rozhodnutí výboru k RK, zároveň se složením jistiny 1500.-Kč. V případě potvrzení rozhodnutí výboru jistina pokrývá náklady na svolání komise.
XIV.Hospodaření klubu

 

1.        Klub je neziskovou organizací.

2.        Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním.

3.        Příjmy klubu tvoří především:
- členské příspěvky a poplatky
- úhrady za obstarávané služby
- podíly z vydaných průkazů původu
- sponzorské příspěvky a dary
- příjmy z pořádání a zajištění chovatelských akcí

4.        Výdaje klubu tvoří především:
- poplatky plynoucí z členství v kynologických svazech a organizacích
- náklady potřebné na činnost klubu a jeho orgánů
- náklady na pořádání a zajištění chovatelských akcí
- výdaje na propagaci a osvětovou činnost

5.        Za hospodaření klubu odpovídá osoba pověřena výborem – hospodář. Klub vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

6.   Výbor klubu projednává a schvaluje výdaje klubu na jeho činnost do 25.000,-- Kč. Jednorázové výdaje klubu nad 25.000,-- Kč schvaluje členská schůze.

7.        Do 10 000,-- Kč schvalují statutární zástupci společně.

 

XV.Zánik klubu

 

 1. Klub zaniká v souladu s 12.§, odst.1 Zák.č.83/1990Sb

 

 

XVI.Lhůty pro doručování písemností

 

 1. Rozhodnutí orgánů klubu, týkající se jednotlivých členů klubu jim musí být doručena nebo oznámena písemně doporučeným dopisem.
 2. Nepřevezme-li adresát dopis doručený na adresu jím ohlášenou a zaznamenanou v dokumentaci klubu, považuje se za den doručení 15den od uložení na poště, i když se adresát o uložení nedozví.
 3. Lhůta podání odvolání činí 15 dnů od doručení rozhodnutí a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí, není-li některým ustanovením stanov určeno jinak.
 4. Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

 

XVII. Různé
 1. Změna stanov může být provedena na členské schůzi se souhlasem 2/3 přítomných členů.
 2. Členové klubu musí být seznámení s navrhovanou změnou stanov a s návrhem kandidátky již při svolání členské schůze.
 3. Členská schůze je usnášeníschopná při přítomnosti 25% členů klubu.
 4. Klub se při projednávání disciplinárních provinění řídí Kárným řádem ČMKU.
 5. Nečlenům klubu si vyhrazuje klub právo účtovat zvýšené poplatky.