Zápisní řád – Klub novofundlandský pes ČR – č. 1036
I. - účel a působnost

1.1  Zápisní řád (dále jen ZŘ)  je základní normou pro usměrňování chovu novofundlandských psů (dále jen NF) přímo pro členy klubu, nepřímo pro ostatní chovatele.

1.2  Řídí se standardem plemene NF, zpracovaným FCI a Zápisním řádem ČMKU.

1.3  Ustanovení zápisního řádu platí pro všechny členy klubu a chovatele, kteří využívají jeho služeb.

1.4  Neobsahuje-li tento ZŘ některá ustanovení, řídí se všichni Zápisním řádem ČMKÚ.

1.5  Cílem je chov novofundlandských psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností.

II. - plemeno

2.1  Plemeno ve smyslu tohoto řádu tvoří psi a feny s platným průkazem původu, vydaným plemennou knihou, uznanou mezinárodní kynologickou federací (FCI - Fédération Cynologigue Internationale).

III. - chovatel a majitel chovného psa

3.1  Majitel chovného psa či feny je fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnické právo k chovnému psu či feně. Majitel chovného psa mladší 18 let musí být při právních úkonech zastoupen zákonným zástupcem.

3.2  Chovatelem může být osoba starší 18 let nebo organizace, která má mezinárodně chráněný název chovatelské stanice, v době krytí a vrhu feny je jejím vlastníkem nebo držitelem a splňuje podmínky tohoto řádu.

3.3  V případě spoluvlastnictví chovného jedince je nutné, aby byl ostatními zmocněn pouze jeden ze spoluvlastníků k zastupování při jednáních.

3.4  Podmínky pro zapůjčení feny k odchovu musí být mezi majitelem a chovatelem dojednány písemně předem a kopie smlouvy musí být přiložena k žádosti o krycí list.

3.5  Změnu majitele nebo držitele chovného jedince je povinen hlásit původní majitel i nabyvatel do sedmi dnů písemně příslušnému poradci chovu a ten provede změnu na plemenné knize.

3.6  Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu zemí spolumajitelů, nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí.

IV. - usměrňování chovu

4.1  Za usměrňování chovu NF plemene v souladu se standardem a ZŘ odpovídá výbor klubu.

4.2  Klubový poradce chovu (dále jen KPCH) vede evidenci chovu plemene a:

a)      je předsedou bonitačních komisí

b)      odpovídá výboru klubu za vyhodnocování výsledků chovu a dává návrhy na řešení a cíle chovu

c)      vyjadřuje se a dává návrhy k řešení stížností, podaných výboru klubu

d)      vypracovává připomínky pro rozhodčí posuzující plemeno NF

e)      má k dispozici dva oblastní poradce klubu, které může vyslat na poradu, kontrolu či řešení problému začínajícím chovatelům a nečlenů klubu, kterým byl vystaven krycí list. Náklady platí chovatel. 

4.3  Oblastní poradce chovu usměrňuje chov NF psů v regionu své působnosti v souladu se ZŘ a metodickými pokyny KPCH, se kterým úzce spolupracuje. Pečuje o svěřený klubový majetek.

4.4  Kontroly vrhu jsou prováděny veterinárním lékařem, který vyplní dokumenty o kontrole vrhu. Pravidelně se provádí  kontrola v 6-7 týdnu po porodu, veterinární lékař očipuje štěňata a provede kontrolu vrhu. Dokumenty pro kontrolu vrhu jsou volně ke stažení na webových stránkách klubu. Tento dokument je platný pouze v případě, že má vyplněny všechny údaje a je opatřen razítkem a podpisem veterinárního lékaře, který provedl kontrolu vrhu. Kontrolu může veterinární lékař provést i v jiném termínu v případě prvního nebo nadpočetného odchovu (8 a více štěňat).

V. – čipování

5.1  Štěňata NF jsou čipována ve stáří mezi 6. - 7. týdnem věku. V době odběru musí být štěně označeno čipem.

5.2  Čipování provádí veterinární lékař podle platné ISO normy.                             

5.3  Čísla zápisu vydává plemenná kniha na základě žádosti chovatele, zaslané ve věku 3 týdnů.

5.4  Číslo čipu  je určujícím kontrolním označením při všech chovatelských úkonech včetně vyšetření RTG dysplazie a je vyznačeno v průkaze původu.

VI. - chov

6.1  Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba čistokrevných psů NF v souladu se standardem FCI, respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace.

6.2  K plemenitbě lze použít pouze chovné jedince, splňující podmínky pro chov. Chovatelé se proto musí v chovu řídit tímto řádem, pokyny poradců chovu a ke krytí používat výlučně chovné psy, uvedené na krycím listě, vystaveném KPCH.

6.3  Chovatelem navrhované spojení, u něhož vzniká předpoklad ohrožení genetiky a genetického zdraví chovu, má KPCH právo zakázat. Nesouhlasí-li chovatel s tímto rozhodnutím, může se odvolat k výboru klubu.

6.4  Chovatel se s návrhy na uskutečnění krytí a v celém dalším postupu obrací na KPCH v dostatečném časovém předstihu.

6.5  S chovatelstvím je neslučitelná produkce nebo prodej štěňat bez průkazu původu a ani podpora tohoto konání.

VII. - chovní jedinci

7.1  Chovný pes a chovná fena jsou jedinci, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu - bonitaci a dovršili věk 18 měsíců. Využiti k plemenitbě mohou být až při dovršení věku.

7.2  Zařazení do chovu potvrzuje bonitační komise. Zapsání do evidence chovných jedinců se řídí ustanovením Plemenné knihy.

7.3  Do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard uvádí jako vady vylučující. Jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jakož jsou z chovu vyloučeni i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní. 

7.4  Fena smí být použita k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří 8 let. Prodloužení chovnosti po 8. roce věku feny může povolit výbor klubu a měsíc před předpokládanou říjí je chovatel povinen doložit KPCH vyšetření veterinárního lékaře s posouzením zdravotního stavu a způsobilosti feny k chovu.

VIII. - krycí list

8.1  Krycí list vystavuje KPCH. O vystavení krycího listu žádá chovatel feny doporučeným dopisem začátkem ledna daného roku, nejpozději 6 týdnů před očekávaným háráním. V žádosti uvede všechny údaje o feně. Údaje o psu nemusí být uvedeny. Požádá-li chovatel  o pomoc KPCH  při výběru psa, bude mu doporučen. V případě navrhovaného krycího psa uvede jeho plné jméno a číslo zápisu, datum narození, jména rodičů, výsledek RTG, bonitační kód a plnou adresu jeho majitele. V případě zahraničního krycího psa nebo nebonitovaného v našem klubu přiloží k žádosti fotokopii průkazu původu, doklad o chovnosti psa dle podmínek dané země, doklad o výsledku DKK, pokud je vyhodnocení DKK v dané zemi povinné. V případě neuvedení psa v žádosti budou všechny výše uvedené dokumenty doloženy při odeslání krycího listu č.1 po krytí. Za výběr psa zodpovídá majitel feny.

8.2  Krycí list je vystavován trojmo a je platný pouze s podpisem KPCH. Krycí list zasílá KPCH majiteli feny doporučeným dopisem nejpozději do 3 týdnů po obdržení žádosti. KPCH na krycím listu buď potvrdí navržené krycí psy, příp. po dohodě s majitelem doplní další nebo vyplní vhodné krycí psy. Platnost krycího listu je jeden kalendářní rok a je vyznačena KPCH na krycím listu. Krycí list je vystavován klubem, kde je chov realizován. Při krytí doplní chovatel krycí list datem krytí (překrytí) a oba, chovatel i majitel krycího psa svým podpisem potvrdí provedené krytí a platnost údajů na krycím listu. Chovatel pak krycí list č.1 odešle do 7 dnů doporučené KPCH, který jej eviduje a společně s přihláškou vrhu odešle plemenné knize. 

8.3  Pokud nedojde k zabřeznutí feny musí chovatel toto do 14 dnů po očekávaném porodu oznámit KPCH a majiteli psa a vrátit krycí list č.2.

8.4  Vyplnění krycího listu pro nečleny klubu a při všech opožděných žádostech o vystavení krycího listu je zpoplatněno ve výši, kterou pro kalendářní rok vždy určí členská schůze.

8.5  Chovatelský servis pro nečlena klubu se musí provádět na základě smlouvy s chovatelem.

IX. - krytí

9.1  Ke krytí může dojít pouze mezi jedinci NF plemene na základě platného krycího listu.

9.2  Krytí feny více psy během jednoho hárání je nepřípustné.

9.3  Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimky řeší Zápisní řád ČMKU.

9.4  Majitel chovné feny má právo na opakování krytí stejným psem během jednoho hárání v rozpětí maximálně 3 dnů.

9.5  Chovná fena může mít štěňata 1x za kalendářní rok.

9.6  Úhrada za krytí je věc dohody obou majitelů. Požaduje-li majitel psa za krytí jedno štěně, má na to právo, pokud byla odchována alespoň dvě štěňata. Majitel feny má právo 1.volby štěněte, majitel psa má právo 2.volby. Chovatel je povinen pečovat o štěňata nejméně 50 dnů a taktéž platí náklady za vydání průkazu původu.

9.7  Majitelé chovných jedinců jsou povinni vést knihu krytí (odchovů) a na požádání ji předložit poradci chovu.

9.8  Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

X. - vrh

10.1    Chovatel je povinen nejpozději do 3 dnů po porodu nahlásit doporučené na KL č.2 KPCH vrh a místo jeho ustájení. Hrubé nedostatky a nedodržení ZŘ může mít za následek nezapsání štěňat.

10.2    Chovatel je povinen pečovat o fenu i celý vrh tak, aby byl zajištěn jejich zdárný vývin a zdraví. Chovatel nesmí zasahovat neodborně do průběhu porodu, způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo štěněte. V případě nutnosti je povinen zajistit odbornou pomoc veterinárního lékaře. V případě nutnosti utracení zvířete je tento úkon pouze na veterinárním lékaři.

10.3    Chovateli se doporučuje vést pravidelné záznamy o vývoji odchovů, včetně váhových přírůstků – nejméně 1x týdně, až do 7. týdne života štěňat. Součástí záznamů je i porodní váha štěňat.

10.4    Přihlášku na zápis štěňat do plemenné knihy musí chovatel cestou KPCH předložit na předepsaném tiskopise nejpozději do 60 dnů po porodu. Poradce a plemenná kniha evidují data příjmu přihlášek a plemenná kniha nemusí vystavit průkazy původu štěňatům starším 4 měsíců, pokud k prodlení došlo chybou chovatele.

10.5    Při předání štěňat musí být štěňatům nejméně 50 dnů, musí být čipována, odčervena, musí mít očkovací průkaz a měla by vážit nejméně 7 kg.

10.6    V případě vážné pochybnosti o původu štěňat má výbor klubu na návrh poradce chovu nařídit krevní zkoušku všech štěňat. Provádí se na náklad chovatele. Poradce musí být přítomen odběru krevních vzorků štěňatům a jejich rodičům. Prokáže-li zkouška, že pochybnosti byly neoprávněné, má chovatel právo na úhradu nákladů, spojených s úkonem. V případě stížnosti člena klubu, může výbor rovněž nařídit krevní zkoušku, ovšem ta se provádí na náklady stěžovatele.

XI. - podmínky pro zápis do plemenné knihy

11.1    Do plemenné knihy mohou být zapsáni pouze potomci rodičů stejného plemene, prokazatelně zapsaní ve stávajících nebo bývalých domácích i zahraničních plemenných knihách, pokud jsou zároveň splněny podmínky ZŘ.

11.2    Zápis vrhu se provádí na základě přihlášky k zápisu štěňat na předepsaném tiskopise, který chovatel čitelně a dvojmo vyplní, podepíše a obě, včetně čipovacích dokladů a originálu žádanky o přidělení čísel zápisu, zašle doporučené  KPCH, nejpozději do 60 dnů po narození štěňat.

11.3    K zápisu prvního vrhu feny musí chovatel připojit originál průkazu původu od které vrh pochází, přílohu průkazu původu feny a veškerou písemnou dokumentaci, dle ustanovení PK.

11.4    KPCH přihlášku vrhu potvrdí, překontroluje a nejpozději do 10 dnů odešle plemenné knize.

11.5    Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Majitel chovatelské stanice začínající s odchovem plemene, pojmenovává štěňata pocházející z prvního vrhu vždy od písmene „A" a pokračuje v abecedním pořadí, bez ohledu na to, že odchovy pocházejí od různých fen téhož plemene. Pokud vyčerpá všechna písmena jedné abecedy, začíná znovu od písmene „A", musí však použít jiná jména.

11.6    Importovaní psi a feny z ciziny za účelem chovu, musí být bez ohledu na stáří zapsáni do plemenné knihy dle ustanovení ČMKU.

XII. - chovatelská stanice

12.1    O zápis vrhu do plemenné knihy mohou požádat jen chovatelé, kterým Rejstřík chovatelských stanic ČMKU přiznal mezinárodně chráněný název chovatelské stanice v rámci FCI. Název chovatelské stanice je nedílnou součástí jména psa nebo feny a musí se používat trvale se jménem. 

12.2    Mezinárodní ochranu názvu chovatelské stanice provádí Rejstřík chovatelských stanic ČMKU na žádost chovatele na předepsaném tiskopise.

XIII. - průkaz původu

13.1    Průkaz původu psa nebo feny je úřední písemný doklad, který vydává plemenná kniha na předepsaném formuláři, uznávaným FCI. Majitel psa nebo feny je povinen kdykoliv na požádání poradci chovu předložit originál průkazu původu.

13.2    Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo úhyn musí být do 15 dnů oznámena písemně KPCH.

13.3    Záznamy do průkazu původu a příloh jsou oprávněni provádět pouze plemenná kniha, rozhodčí, veterinární lékař, KPCH, sekretariát ČMKÚ, bonitační komise a výstavní kancelář. Všechny ostatní záznamy jsou neplatné. Do rodokmenu smí záznamy provádět pouze plemenná kniha.

13.4    Ztráta průkazu původu se musí neprodleně hlásil KPCH a plemenné knize. Duplikát bude vystaven dle platných předpisů ČMKÚ.

13.5    Průkaz původu jsou nepřenosný, padělání je trestné. Výstavní knížka nebo příloha PP,  je nedílnou součástí průkazu původu.

XIV. - poplatky

14.1    Poplatky za úkony plemenné knihy jsou stanoveny dohodou mezi plemennou knihou a klubem.

14.2    Základní poplatky jsou stanoveny pro členy a nečleny klubu diferencovaně a o jejich výši rozhoduje vždy klub na členské schůzi.

14.3    Veškeré poplatky se provádějí zpravidla dobírkou; všechny dokumenty, týkající se plemenitby se zasílají výhradně doporučenými dopisy.

14.4    V případě nedodržení termínů (pro dodání, zaslání) potřebných k úkonům, spojených s chovem a chovatelským řádem má klub právo úhrady nákladů s tím spojených.
BONITAČNÍ ŘÁD PLEMENE

Bonitace je souhrn posouzení exteriéru a povahových vlastností pro zařazení do chovu.

XX. - všeobecná ustanovení

20.1   Účast na bonitaci je podmínkou pro zařazení jedince do chovu. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci splňující podmínky ZŘ ve věku nejméně 18 měsíců.

20.2    Bonitace se provádí 1x za život zvířete. Rozhodnutí o chovnosti jedince je neodvolatelné.

20.3    Odstoupení z bonitace na žádost majitele je možné.

20.4    K bonitaci smí komise připustit pouze jedince, splňující požadavky pro uznání k chovu, včetně specifických podmínek.

20.5    Pořadatelem bonitace je klub, od majitele je vybírán poplatek, který je pro danou akci schválen výborem klubu. Při neúčasti nebo v případě, že nebylo možné z technických důvodů akci provést se poplatek nevrací.

XXI. - práva pořadatelů

21.1    Prověřit přihlášky účastníků bonitace a ve zdůvodněných případech přihlášku odmítnout a vrátit.

21.2    Z technických důvodů odvolat konání akce.

XXII. - povinnosti pořadatele

22.1   Pořádající klub musí oznámit termín bonitace prostřednictvím informačních klubových materiálů.

22.2    Zajistit řádnou přejímku psů.

22.3    Zajistit vhodný prostor a technické vybavení.

22.4    Zajistit dokumentaci

XXIII. - povinnosti majitele psa

23.1    Včas přihlásit ve stanoveném termínu psa k bonitaci a řídit se pokyny pořadatelů.

23.2    Řídit se propozicemi, vydanými klubem k dané akci.

XXIV. - bonitační komise

24.1    Bonitační komise je čtyřčlenná a předváděné jedince posuzuje kolektivně. Tvoří ji:

-          klubový poradce chovu

-          rozhodčí pro exteriér

-          oblastní poradce chovu

-          další, výborem pověřený člen

24.2    Bonitační komise je povinna:

-          zkontrolovat splnění specifických podmínek pro zařazení do chovu, při nesplnění musí odložit bonitaci – poplatek se v tomto případě nevrací

-       zapsat výsledek do bonitační karty a přílohy PP, příp. průkazu původu

-       předat kopii hodnocení majiteli posuzovaného jedince

-       oznámit výsledek bonitace plemenné knize

XXV. - hodnocení

25.1   Povahové vlastnosti se hodnotí při měření, prohlídce zubů a celkovém předvádění při exteriérovém hodnocení proti standardu. V případě pochybností může nařídit bonitační komise v průběhu akce zkoušku povahy, jejíž průběh musí veřejně vyhlásit.

25.2    Exteriérové vlastnosti se hodnotí proti standardu a jsou zaznamenávány jako posudek do bonitační karty.

25.3    Výsledky měření se zaznamenávají do bonitační karty a nejsou podmínkou pro zařazení do chovu.     

25.4    Výsledkem bonitace je zápis chovný, nechovný.

25.5    Bonitační karta musí obsahovat:

-          výsledky měření

-          hodnocení exteriéru jedince proti standartu

-          hodnocení povahy

-          výsledek RTG DKK

-          výsledky výstav

-          výsledek bonitace

XXVI. – mimořádná bonitace

26.1    Mimořádnou bonitaci lze uspořádat na žádost členů klubu, kteří chtějí uchovnit jedince mimo termín řádných bonitací. Na místě a termínu mimořádné bonitace se musí dohodnout se členy bonitační komise.

26.2    Veškeré náklady (pronájem areálu, odměna rozhodčího pro exteriér, cestovní náklady bonitační komise...) na mimořádnou bonitaci hradí majitelé bonitovaných jedinců.

26.3    Za mimořádnou bonitaci je vybírán od majitele stejný poplatek jako v případě řádné bonitace.

26.4    Vhodný veřejně přístupný prostor zajišťují majitelé bonitovaných jedinců.

26.5    Rozhodčího exteriéru zajišťují majitelé bonitovaných jedinců.

26.6    Termín a místo mimořádné bonitace bude zveřejněno na webových stránkách klubu 30 dní předem, aby měli i další majitelé možnost využít této bonitace.

26.7    Mimořádná bonitace se mimo výše uvedené body řídí bonitačním řádem plemene.

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO CHOVU PLEMENE NF
  1. Výstavní ocenění ze dvou výstav z výsledkem nejméně velmi dobrý z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů, šampionů nebo čestné, jedna z výstav musí být klubová (výstava klubu, kde bude jedinec bonitován), druhá výstava od národní výstavy výše.
  2. Tolerance ztrát zubů – jedinec může být postihnut maximálně ztrátou 2 zubů: 2x P1 nebo 2x M3, příp. 1x P1 a 1x M3. Větší ztráty nebo ztráty jiných zubů jsou vyřazujícím znakem.
  3. Dysplazie kyčelních kloubů – pro zařazení do chovu je přípustný maximálně III. stupeň DKK. Jedinci s III.stupněm mohou být připuštěni pouze k jedincům s negativním stupněm, po rodičích rovněž negativních. Jedinci s II. stupněm mohou být připuštěni pouze k jedincům s max. DKK 0/0. Jedinci s I. stupněm mohou být připuštěni maximálně s jedinci s DKK 1/1.
  4. Výška psa nejméně 67 cm, feny nejméně 61 cm.
  5. Genetická vloha pro cystinurii - pro zařazení do chovu je nutné doložit výsledek DNA testu na cystinurii; v případě, že je známo genetické založení rodičů jedince a oba rodiče jsou "normal" - tzn. že nejsou nositeli vlohy pro cystinurii, pak je po doložení těchto výsledků možné uznat (vzhledem k autozomálně recesivní dědičnosti cystinurie u novofundlandských psů) jedince také jako "normal" po rodičích a není u něj vyžadován výsledek DNA testu.
  6. Dysplazie loketních kloubů - pro zařazení do chovu je nutné doložit protokol o vyhodnocení DLK.
  7. Výsledky výstav a protokoly o vyhodnocení DKK a DLK musí být předloženy před zahájením bonitace. K bonitaci je uznán pouze protokol o vyhodnocení DKK a DLK od některého z klubem určených smluvních veterinárních lékařů - aktuální seznam je zveřejněn na webových stránkách klubu, ve Zpravodaji, příp. jej na vyžádání zašle poradce chovu.

 

Vyřazující vady

-          absence varlete

-          předkus, podkus, zkřížený skus

-          dravčí (světlé) oko

-          nestandardní povaha

-          krátká nebo hladce přiléhající srst

-          znaky jiné barvy než bílé na černých nebo hnědých psech

-          jiné zbarvení než černá, hnědá, černobílá

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Porušením výše uvedených ustanovení tohoto řádu se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje kárnému řízení.

 

 

Schváleno členskou schůzí 28.09.2013