Zápisní řád – Klub novofundlandský pes ČR – č. 1036
I. - účel a působnost

1.1  Zápisní řád (dále jen ZŘ)  je základní normou pro usměrňování chovu novofundlandských psů (dále jen NF) přímo pro členy klubu, nepřímo pro ostatní chovatele.

1.2  Řídí se standardem plemene NF, zpracovaným FCI a Zápisním řádem ČMKU.

1.3  Ustanovení zápisního řádu platí pro všechny členy klubu a chovatele, kteří využívají jeho služeb.

1.4  Neobsahuje-li tento ZŘ některá ustanovení, řídí se všichni Zápisním řádem ČMKU.

1.5 Cílem je chov novofundlandských psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností.

II. - plemeno

2.1  Plemeno ve smyslu tohoto řádu tvoří psi a feny s platným průkazem původu, vydaným plemennou knihou, uznanou mezinárodní kynologickou federací (FCI - Fédération Cynologigue Internationale).

III. - chovatel a majitel chovného psa

3.1  Majitel chovného psa či feny je fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnické právo k chovnému psu či feně. Majitel chovného psa mladší 18 let musí být při právních úkonech zastoupen zákonným zástupcem.

3.2 Chovatelem může být osoba starší 18 let nebo organizace, která má mezinárodně chráněný název chovatelské stanice, v době krytí a vrhu feny je jejím vlastníkem nebo držitelem a splňuje podmínky tohoto řádu.

3.3  V případě spoluvlastnictví chovného jedince je nutné, aby byl ostatními zmocněn pouze jeden ze spoluvlastníků k zastupování při jednáních.

3.4  Podmínky pro zapůjčení feny k odchovu musí být mezi majitelem a chovatelem dojednány písemně předem a kopie smlouvy musí být přiložena ke krycímu listu.

3.5  Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu a do 15 dnů oznámena příslušnému poradci chovu a plemenné knize ČMKU včetně doložení aktuální kopie průkazu původu s vyznačenou změnou.

3.6  Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu zemí spolumajitelů, nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí.

IV. - usměrňování chovu

4.1  Za usměrňování chovu NF plemene v souladu se standardem a ZŘ odpovídá výbor klubu.

4.2  Klubový poradce chovu (dále jen KPCH) vede evidenci chovu plemene a:

a)      je předsedou bonitačních komisí

b)     odpovídá výboru klubu za vyhodnocování výsledků chovu a dává návrhy na řešení a cíle chovu

c)      vyjadřuje se a dává návrhy k řešení stížností podaných výboru klubu

d)      vypracovává připomínky pro rozhodčí posuzující plemeno NF

V. – čipování

5.1 Štěňata NF jsou čipována mezi 6. - 7. týdnem věku. V době odběru musí být štěně označeno čipem.

5.2  Čipování provádí veterinární lékař podle platné ISO normy.                             

5.3 Číslo čipu je určujícím kontrolním označením při všech chovatelských úkonech včetně zdravotních vyšetření a je vyznačeno v průkazu původu.

VI. - chov

6.1  Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba čistokrevných psů NF v souladu se standardem FCI, respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace.

6.2  K plemenitbě lze použít pouze chovné jedince zapsané v plemenných knihách FCI nebo smluvních partnerů FCI.

6.3 Chovatelem navrhované spojení, u něhož vzniká předpoklad ohrožení genetiky a genetického zdraví chovu, má KPCH právo zakázat. Nesouhlasí-li chovatel s tímto rozhodnutím, může se odvolat k výboru klubu.

6.4  S chovatelstvím je neslučitelná produkce nebo prodej štěňat bez průkazu původu a ani podpora tohoto konání.

VII. - chovní jedinci

7.1  Chovný pes a chovná fena jsou jedinci, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu - bonitaci a dovršili věk 18 měsíců. Využiti k plemenitbě mohou být až při dovršení věku.

7.2  Zařazení do chovu potvrzuje bonitační komise. Zapsání do evidence chovných jedinců se řídí ustanovením Plemenné knihy.

7.3  Do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard uvádí jako vady vylučující. Jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jakož jsou z chovu vyloučeni i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní. 

7.4  Fena smí být použita k chovu do dne ukončeného 8.roku věku, bez možnosti prodloužení chovnosti.

VIII. - krycí list

8.1  Krycí list je volně ke stažení na webových stránkách klubu. Za výběr psa a dodržení zápisního řádu při krytí zodpovídá chovatel.

8.2  Při krytí doplní chovatel krycí list datem krytí (překrytí) a oba, chovatel i majitel krycího psa, svým podpisem potvrdí provedené krytí a platnost údajů na krycím listu. Chovatel pak krycí list odešle do 7 dnů e-mailem nebo poštou KPCH.

8.3  Pokud nedojde k zabřeznutí feny, musí chovatel toto oznámit KPCH a majiteli psa do 75 dnů po krytí.

8.4  Chovatelský servis pro nečlena klubu se musí provádět na základě smlouvy s chovatelem.

IX. - krytí

9.1  Ke krytí může dojít pouze mezi jedinci NF plemene na základě platného krycího listu.

9.2  Krytí feny více psy během jednoho hárání je nepřípustné.

9.3  Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimky řeší Zápisní řád ČMKU.

9.4  Chovná fena může mít vrh štěňat 1x za kalendářní rok, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé).

9.5  Úhrada za krytí je věc dohody obou majitelů.

9.6  Majitelé chovných jedinců jsou povinni vést knihu krytí (odchovů) a na požádání ji předložit poradci chovu.

9.7  Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

X. - vrh

10.1  Chovatel je povinen nejpozději do 7 dnů po porodu nahlásit KPCH vrh a místo jeho ustájení. Hrubé nedostatky a nedodržení ZŘ může mít za následek nezapsání štěňat.

10.2  Chovatel je povinen pečovat o fenu i celý vrh tak, aby byl zajištěn jejich zdárný vývin a zdraví. Chovatel nesmí zasahovat neodborně do průběhu porodu, způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo štěněte. V případě nutnosti je povinen zajistit odbornou pomoc veterinárního lékaře. V případě nutnosti utracení zvířete je tento úkon pouze na veterinárním lékaři.

10.3  Chovateli se doporučuje vést pravidelné záznamy o vývoji odchovů, včetně váhových přírůstků – nejméně 1x týdně, až do 7. týdne života štěňat. Součástí záznamů je i porodní váha štěňat.

10.4  Kontroly vrhu jsou prováděny veterinárním lékařem, který vyplní dokumenty o kontrole vrhu. Pravidelně se provádí  kontrola v 6.-7. týdnu po porodu, veterinární lékař očipuje štěňata a provede kontrolu vrhu. Dokumenty pro kontrolu vrhu jsou volně ke stažení na webových stránkách klubu. Tento dokument je platný pouze v případě, že má vyplněny všechny údaje a je opatřen razítkem a podpisem veterinárního lékaře, který provedl kontrolu vrhu. Kontrolu může veterinární lékař provést i v jiném termínu v případě prvního nebo nadpočetného odchovu (8 a více štěňat).

10.5 Při předání štěňat musí být štěňatům nejméně 50 dnů, musí být čipována, odčervena, musí mít očkovací průkaz a měla by vážit nejméně 7 kg.

10.6  V případě vážné pochybnosti o původu štěňat si může výbor klubu vyžádat určení parentity všech štěňat. Provádí se na náklady chovatele. KPCH musí být přítomen odběru vzorků štěňatům a jejich rodičům. Prokáže-li zkouška, že pochybnosti byly neoprávněné, má chovatel právo na úhradu nákladů spojených s úkonem. V případě stížnosti člena klubu, si může výbor rovněž vyžádat určení parentity, ovšem ta se provádí na náklady stěžovatele.

XI. - podmínky pro zápis do plemenné knihy

11.1  Do plemenné knihy mohou být zapsáni pouze potomci rodičů stejného plemene, prokazatelně zapsaní ve stávajících nebo bývalých domácích i zahraničních plemenných knihách, pokud jsou zároveň splněny podmínky ZŘ.

11.2    Zápis vrhu se provádí na základě vyplněné Žádanky o přidělení zápisových čísel zaslané plemenné knize ČMKU e-mailem nebo poštou nejpozději do 4 týdnů věku štěňat.

11.3   Podkladem k vydání průkazů původu štěňatům je Přihláška k zápisu štěňat, kterou chovatel čitelně vyplní, vylepí čipová čísla, podepíše a spolu s originálem krycího listu a dokladem o kontrole vrhu zašle doporučeně poštou KPCH, nejpozději do 60 dnů po narození štěňat. Kopii průkazu původu psa včetně dokladu o chovnosti, a ostatní doklady o zdravotních a výstavních výsledcích, chovatel zašle e-mailem nebo poštou spolu s Přihláškou k zápisu štěňat.

11.4   KPCH přihlášku vrhu potvrdí, překontroluje a nejpozději do 10 dnů odešle plemenné knize.

11.5    Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Majitel chovatelské stanice začínající s odchovem plemene, pojmenovává štěňata pocházející z prvního vrhu vždy od písmene „A" a pokračuje v abecedním pořadí, bez ohledu na to, že odchovy pocházejí od různých fen téhož plemene. Pokud vyčerpá všechna písmena jedné abecedy, začíná znovu od písmene „A", musí však použít jiná jména.

11.6    Importovaní psi a feny z ciziny za účelem chovu, musí být bez ohledu na stáří zapsáni do plemenné knihy dle ustanovení ČMKU.

XII. - chovatelská stanice

12.1 O zápis vrhu do plemenné knihy mohou požádat jen chovatelé, kterým Rejstřík chovatelských stanic ČMKU přiznal mezinárodně chráněný název chovatelské stanice v rámci FCI. Název chovatelské stanice je nedílnou součástí jména psa nebo feny a musí se používat trvale se jménem. 

12.2 Mezinárodní ochranu názvu chovatelské stanice provádí Rejstřík chovatelských stanic ČMKU na žádost chovatele na předepsaném tiskopise.

XIII. - průkaz původu

13.1    Průkaz původu psa nebo feny je úřední písemný doklad, který vydává plemenná kniha na předepsaném formuláři, uznávaným FCI. Majitel psa nebo feny je povinen kdykoliv na požádání poradci chovu předložit originál průkazu původu.

13.2   Záznamy do průkazu původu a příloh jsou oprávněni provádět pouze plemenná kniha, rozhodčí, veterinární lékař, KPCH, sekretariát ČMKU, bonitační komise a výstavní kancelář; kromě zápisu jména a adresy majitele, který si provede chovatel nebo majitel sám.

13.3   Ztráta průkazu původu se musí hlásit plemenné knize ČMKU. Duplikát nebo opis bude vystaven dle platných předpisů ČMKU.

13.5   Průkaz původu je nepřenosný, padělání je trestné. Výstavní knížka nebo příloha PP je nedílnou součástí průkazu původu.

XIV. - poplatky

14.1   Poplatky za úkony plemenné knihy jsou stanoveny dohodou mezi plemennou knihou a klubem.

14.2    Základní poplatky jsou stanoveny pro členy a nečleny klubu diferencovaně a o jejich výši rozhoduje vždy klub na členské schůzi.

14.3  Veškeré poplatky se provádějí zpravidla dobírkou; všechny dokumenty, týkající se plemenitby se zasílají výhradně doporučenými dopisy.

14.4    V případě nedodržení termínů uvedených v Zápisním řádu má klub právo na úhradu více-nákladů s tím spojených.
BONITAČNÍ ŘÁD PLEMENE

Bonitace je souhrn posouzení exteriéru a povahových vlastností pro zařazení do chovu.

XX. - všeobecná ustanovení

20.1   Účast na bonitaci je podmínkou pro zařazení jedince do chovu. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci splňující podmínky ZŘ ve věku nejméně 18 měsíců.

20.2    Bonitace se provádí 1x za život zvířete. Rozhodnutí o chovnosti jedince je neodvolatelné.

20.3    Odstoupení z bonitace na žádost majitele je možné.

20.4    Pořadatelem bonitace je klub, od majitele je vybírán poplatek, který je pro danou akci schválen výborem klubu. Při neúčasti nebo v případě, že nebylo možné z technických důvodů akci provést, se poplatek nevrací.

XXI. - práva pořadatelů

21.1    Prověřit přihlášky účastníků bonitace a ve zdůvodněných případech přihlášku odmítnout a vrátit.

21.2    Z technických důvodů odvolat konání akce.

XXII. - povinnosti pořadatele

22.1   Pořádající klub musí oznámit termín bonitace prostřednictvím informačních klubových materiálů.

22.2    Zajistit řádnou přejímku psů.

22.3    Zajistit vhodný prostor a technické vybavení.

22.4    Zajistit dokumentaci

XXIII. - povinnosti majitele psa

23.1    Včas přihlásit ve stanoveném termínu psa k bonitaci a řídit se pokyny pořadatelů.

23.2    Řídit se propozicemi, vydanými klubem, k dané akci.

XXIV. - bonitační komise

24.1    Bonitační komise je tříčlenná a předváděné jedince posuzuje kolektivně. Tvoří ji:

-          klubový poradce chovu

-          rozhodčí pro exteriér

-          další, výborem pověřený člen

          V případě, že na bonitaci má být posouzen jedinec v majetku člena bonitační komise, je tento člen komise nahrazen jinou, výborem pověřenou osobou.

24.2    Bonitační komise je povinna:

-         zkontrolovat výstavní a zdravotní výsledky dle specifických podmínek pro zařazení do chovu, v případě chybějících výsledků bude stanoven bonitační kód a o zařazení do chovu bude rozhodnuto až po dodání chybějících zdravotních a výstavních výsledků.

-       zapsat výsledek do bonitační karty a přílohy PP, příp. průkazu původu

-       předat kopii hodnocení majiteli posuzovaného jedince

-       oznámit výsledek bonitace plemenné knize

XXV. - hodnocení

25.1   Povahové vlastnosti se hodnotí při měření, prohlídce zubů a celkovém předvádění při exteriérovém hodnocení proti standardu. V případě pochybností může nařídit bonitační komise v průběhu akce zkoušku povahy, jejíž průběh musí veřejně vyhlásit.

25.2    Exteriérové vlastnosti se hodnotí proti standardu a jsou zaznamenávány jako posudek do bonitační karty.

25.3    Výsledky měření se zaznamenávají do bonitační karty a nejsou podmínkou pro zařazení do chovu.     

25.4    Výsledkem bonitace je zápis chovný, nechovný.

25.5    Bonitační karta musí obsahovat:

-          výsledky měření

-          hodnocení exteriéru jedince proti standartu

-          hodnocení povahy

-          výsledky zdravotních vyšetření

-          výsledky výstav

-          výsledek bonitace

XXVI. – mimořádná bonitace

26.1   Mimořádnou bonitaci lze uspořádat na žádost členů klubu, kteří chtějí uchovnit jedince mimo termín řádných bonitací. Na místě a termínu mimořádné bonitace se musí dohodnout se členy bonitační komise.

26.2   Veškeré náklady (pronájem areálu, odměna rozhodčího pro exteriér, cestovní náklady bonitační komise...) na mimořádnou bonitaci hradí majitelé bonitovaných jedinců.

26.3   Za mimořádnou bonitaci je vybírán od majitele stejný poplatek jako v případě řádné bonitace.

26.4    Vhodný veřejně přístupný prostor zajišťují majitelé bonitovaných jedinců.

26.5    Rozhodčího exteriéru zajišťují majitelé bonitovaných jedinců.

26.6   Termín a místo mimořádné bonitace bude zveřejněno na webových stránkách klubu 30 dní předem, aby měli i další majitelé možnost využít této bonitace.

26.7   Mimořádná bonitace se mimo výše uvedené body řídí bonitačním řádem plemene.

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO CHOVU PLEMENE NF
  1. Výstavní ocenění ze dvou výstav s výsledkem nejméně velmi dobrý z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů, šampionů nebo čestné, jedna z výstav musí být klubová (výstava klubu, kde bude jedinec bonitován), druhá výstava od národní výstavy výše.
  2. Tolerance ztrát zubů – jedinec může být postihnut maximálně ztrátou 2 zubů: 2x P1 nebo 2x M3, příp. 1x P1 a 1x M3. Větší ztráty nebo ztráty jiných zubů jsou vyřazujícím znakem.
  3. Dysplazie kyčelních kloubů – pro zařazení do chovu je nutné doložit protokol o vyhodnocení DKK. Pro zařazení do chovu je přípustné maximálně hodnocení D. Jedinci s DKK D mohou být připuštěni pouze k jedincům s DKK A, po rodičích rovněž s DKK A. Jedinci s DKK C mohou být připuštěni pouze k jedincům s DKK A. Jedinci s DKK B mohou být připuštěni maximálně s jedinci s DKK B.
  4. Výška psa nejméně 67 cm, feny nejméně 61 cm.
  5. Genetická vloha pro cystinurii - pro zařazení do chovu je nutné doložit výsledek DNA testu na cystinurii; v případě, že oba rodiče jsou "normal" - tzn. že nejsou nositeli vlohy pro cystinurii, a je možné doložit výsledek DNA testů obou rodičů, pak je možné uznat (vzhledem k autozomálně recesivní dědičnosti cystinurie u novofundlandských psů) jedince také jako "normal" po rodičích a není u něj vyžadován výsledek DNA testu.
  6. Dysplazie loketních kloubů - pro zařazení do chovu je nutné doložit protokol o vyhodnocení DLK.
  7. Vyšetření srdce – pro zařazení do chovu je nutné doložit protokol o vyšetření srdce (EKG + echokadriografie včetně dopplerovského zobrazení). Formulář je volně dostupný na webových stránkách klubu. Min. věk pro vyšetření je 15 měsíců.
  8. K bonitaci je uznán pouze protokol o vyhodnocení DKK, DLK a vyšetření srdce od některého z klubem určených smluvních veterinárních lékařů - aktuální seznam je zveřejněn na webových stránkách klubu, ve Zpravodaji, příp. jej na vyžádání zašle poradce chovu.

 

Vyřazující vady

-          absence varlete

-          předkus, podkus, zkřížený skus

-          dravčí (světlé) oko

-          nestandardní povaha

-          krátká nebo hladce přiléhající srst

-          znaky jiné barvy než bílé na černých nebo hnědých psech

-          jiné zbarvení než černá, hnědá, černobílá

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Porušením výše uvedených ustanovení tohoto řádu se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje kárnému řízení.

 

 

Schváleno členskou schůzí 24.09.2022