Rodokmen: Umbro z Lednickiego Zakola
Edison vom Klingenhof
DKK: A2, DLK:
srdce:
cystinurie: normal
barva: hnědá
Goffy vom Allgäuer Bär
DKK: A1, DLK:
srdce:
cystinurie: normal
barva: hnědá
Eskapade's Cannon
DKK: A2, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: černá/h
New-Fuur-Land's Eros
DKK: B1, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: černá/h
Eskapade's Barbarina
DKK: B, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: černá/h
Banja De Coco vom Allgäuer Bär
DKK: C, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: hnědá
Eskapade's Barcardi
DKK: B, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: hnědá
Mousse Chocolate vom Riesrand
DKK: B, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: hnědá
Daggy vom Ziegler Hof
DKK: A2, DLK: BL
srdce:
cystinurie: normal
barva: hnědá
Mike von der Wässernach
DKK: A, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: černá/h
Graf von Luxemburg
DKK: A1, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: černá
Olympia vom Goldschläger
DKK: A, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: hnědá
Biggy Bär vom Rodebachtal
DKK: A, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: černá/h
Boan's Brother To Aro
DKK: A, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: černá
Anka v. St. Clemens
DKK: B, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: černá/h
Mary Lou z Lednickiego Zakola
DKK: B1, DLK: 3
srdce:
cystinurie:
barva: hnědá
Jukon z Lednickiego Zakola
DKK: A, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: hnědá
Jorintho's Lucky Number One
DKK: B1, DLK:
srdce:
cystinurie: normal
barva: černá/h
Jorintho's Gaston The Great
DKK: A, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: černá/h
Lötgarden's Amanda
DKK: A, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: černá/h
Fiona z Lednickiego Zakola
DKK: , DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: hnědá
Ferro vom Goldschläger
DKK: A1, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: hnědá
Bea z Lednickiego Zakola
DKK: A2, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: hnědá
Kenya z Lednickiego Zakola
DKK: A2, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: hnědá
Ferro vom Goldschläger
DKK: A1, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: hnědá
Wotan vom Goldschläger
DKK: A, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: hnědá
Xandra vom Goldschläger
DKK: B, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: hnědá
Bea z Lednickiego Zakola
DKK: A2, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: hnědá
Magnus vom Riesrand
DKK: A, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: hnědá
Cana von Schloss Mühlenburg
DKK: A1, DLK:
srdce:
cystinurie:
barva: hnědá