MVP Hódmezővásárhely / 09.09.2017

MVP Hódmezővásárhely
09.09.2017
rozhodčí: Olga Goncharuk (UA)

/
/ /
otec:
matka:
chovatel: , ()
majitel: , ()