MVP Dortmund / 11.05.-13.05.2018

MVP Dortmund
11.05.-13.05.2018
rozhodčí:


/

/ /
otec:
matka:
chovatel: , ()
majitel: , ()